Polski plPLN Zmień język

Wybierz język:

pl

Wybierz walutę:

EUR PLN USD
Twoje konto
Kontakt
Koszyk: (0) 0,00 Do kasy

Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora, Partnera Technologicznego, Użytkowników oraz Uczestników, a także zasady przyznawania Uczestnikom Rabatów i innych korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.

§ 2. Definicje

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej:

1. Program lub Program Lojalnościowy 5.10.15. – Program Lojalnościowy 5.10.15., którego zasady określa Regulamin.

2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.

3. Partner Technologiczny lub NMV – New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000393843, NIP 5213613723, REGON 144330800, adres e-mail: program51015@freebee.pl, numer telefonu +48 725 101 140, nr faxu +48 22 640 2719 (właściciel marki Freebee i Platformy Lojalnościowej Freebee).

4. Partner Freebee – inny niż Organizator podmiot oferujący swoim klientom własny program lojalnościowy przy użyciu Platformy Lojalnościowej Freebee.

5. 5.10.15. lub Organizator lub KOMEXKOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (04-993), przy ul. Bysławskiej 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 321389, NIP 5262643581, REGON 015228059, adres e-mail: biuro@51015kids.eu, numer telefonu +48 22 647 88 01, nr faxu +48 22 647 88 56 (właściciel marki 5.10.15.), który zlecił Partnerowi Technologicznemu zapewnienie wsparcia technicznego Programu Lojalnościowego 5.10.15. i który w zakresie, zasad i warunków jego prowadzenia, wykonuje oraz organizuje Program tj. m.in. rozpatruje reklamacje na zasadach określonych w Regulaminie oraz przyznaje, udziela i realizuje Rabaty.

6. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w §4 Regulaminu i przystąpiła do Programu.

7. Użytkownik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Platformy Lojalnościowej Freebee w sposób określony w regulaminie Platformy Lojalnościowej Freebee.

8. Rabat Startowy – rabat przyznawany jednorazowo Uczestnikowi przez Organizatora udzielony po przystąpieniu do Programu i dokonaniu zakupu Produktów za określoną kwotę na zasadach określonych Regulaminem, uprawniający do otrzymania rabatu procentowego przy kolejnych zakupach w Placówce 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym w wysokości 30% od ceny brutto Produktu ważny 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Rabatu Startowego. Rabat Startowy może zostać wykorzystany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Rabaty Procentowe – rabaty udzielane w formie obniżki procentowej, przyznawane Uczestnikom, w czasie i w wysokości ustalonej przez Organizatora w czasie trwania Programu.

10. Rabaty Kwotowe (Voucher) – rabaty kwotowe przyznawane Uczestnikom przez Organizatora w zamian za Punkty zebrane przez nich w czasie trwania Programu.

11. Rabaty – każda forma obniżenia ceny Produktu stosowana wobec Uczestnika, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Pojęcie Rabatów w szczególności obejmuje Rabat Startowy, Rabaty Kwotowe i Rabaty Procentowe łącznie w czasie trwania Programu.

12. Placówka 5.10.15. – punkt handlowy Organizatora biorący udział w Programie, oznakowany logo Klubu 5.10.15. Aktualny wykaz Placówek 5.10.15. objętych Programem oraz szczegółowe informacje na ich temat dostępne są na stronie internetowej Partnera Technologicznego pod adresem www.freebee.pl/51015 oraz stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.51015kids.eu/.

13. Platforma Lojalnościowa Freebee – elektroniczny system, umożliwiający Użytkownikom (korzystanie z programów lojalnościowych Partnerów Freebee a także Programu prowadzonego przez Organizatora.

14. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.

15. Punkty Naliczone – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane z tytułu zakupu Produktów naliczane w ramach Salda Punktowego po dokonaniu transakcji – zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

16. Punkty Aktywne – Punkty Naliczone, w zakresie których upłynął okres 30 dni kalendarzowych od ich naliczenia (dodania do Salda Punktowego). Punkty Aktywne mogą być wymienione na Rabat Kwotowy.

17. Regulamin Platformy Lojalnościowej Freebee – dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee dostępny pod adresem http://www.freebee.pl/regulamin.

18. Karta Klubu 5.10.15. – plastikowa karta oznakowana logo 5.10.15. wydawana nieodpłatnie Uczestnikom Programu, służąca rejestracji Punktów i umożliwiająca skorzystanie z Rabatów oraz specjalnych ofert lub promocji oferowanych w ramach Programu. Karta Klubu 5.10.15. umożliwia również zbieranie punktów i korzystanie z rabatów lub promocji w zakresie programów lojalnościowych Partnerów Freebee, które prowadzone są na odrębnych od Regulaminu zasadach. Karta Klubu 5.10.15. nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

19. Karta Freebee – plastikowa lub mobilna (elektroniczna) karta umożliwiająca Uczestnikowi w szczególności zbieranie punktów w ramach programów lojalnościowych Partnerów Freebee, jak również u Organizatora, na zasadach i warunkach określonych przez nich w regulaminach programów lojalnościowych Partnerów.

20. Formularz Zgłoszeniowy – formularz składany w Placówce 5.10.15. lub wypełniany online pod adresem www.freebee.pl/51015 lub adresem www.freebee.pl (w ramach Panelu Użytkownika w rozumieniu regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee) przez osobę przystępującą do Programu, zawierający dane osobowe tej osoby. Formularz Zgłoszeniowy zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie takie jak imię i nazwisko, kod pocztowy, płeć, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego i adres e-mail oraz własnoręczny podpis (w przypadku formularza papierowego) – podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie. Formularz Zgłoszeniowy zawiera również inne dane, które osoba przystępująca do Programu może podać opcjonalnie (np. wiek i płeć dziecka).

21. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.

22. Sklep Internetowy – platforma sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez KOMEX S.A., prowadzona przez KOMEX S.A., stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://www.51015kids.eu/.

23. Produkty – artykuły dziecięce (odzież, obuwie i akcesoria) oferowane do sprzedaży w Placówkach 5.10.15. oraz w Sklepie Internetowym. Produktami nie są towary lub artykuły oferowane do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, które są dostarczane bezpośrednio przez partnerów Organizatora (tzw. Produkty Partnera w rozumieniu regulaminu serwisu sklepu internetowego 5.10.15. dostępnego pod adresem http://www.51015kids.eu).

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może:

a) rozpocząć zbieranie Punktów w Programie i wymieniać Punkty na Rabaty Kwotowe;
b) otrzymać Rabat Startowy;
c) otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, w tym gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.

2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program prowadzony jest przez Organizatora.

3. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu Produktów w Placówkach 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.

4. Program prowadzony jest w Placówkach 5.10.15. oraz w Sklepie Internetowym. Brak oznaczenia danej Placówki 5.10.15. logo Klubu 5.10.15. oznacza, że taka Placówka nie uczestniczy w Programie.

5. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny, przy czym warunkiem uzyskania Rabatów Kwotowych jest uzbieranie przez Uczestnika określonej w Regulaminie ilości Punktów.

7. Uczestnik (Użytkownik) nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Organizatora ani Partnera Technologicznego.

8. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.

9. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.

10. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

11. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

12. Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych Uczestnikowi przez Organizatora, Partnera Technologicznego lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

13. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad przyznawania punktów i ich wymiany na nagrody, rabatów lub innych korzyści przyznawanych przez Partnerów Freebee.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu

1. Zbieranie Punktów w ramach Programu Lojalnościowego 5.10.15. nie wymaga przystąpienia do Programu (uzyskania statusu Uczestnika), jednak w celu wymiany Punktów na Rabat Kwotowy oraz w celu otrzymania Rabatu Startowego i zyskania możliwości wzięcia udziału w dodatkowych akcjach specjalnych (promocyjnych) prowadzonych przez Organizatora konieczne jest przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika. Decyzja o przystąpieniu do Programu jest dobrowolna.

2. W przypadku osób, które nie są Użytkownikami, warunkiem przystąpienia do Programu jest:

a) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz Regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee;

b) wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny
i zgodny z prawdą. Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy następnie przekazać pracownikowi Placówki 5.10.15. lub wypełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą dostępnego pod adresem www.freebee.pl/51015 (osoba przystępująca do Programu akceptuje wówczas na stronie internetowej treść wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego), a następnie kliknięcie w link aktywacyjny;

c) w przypadku przystąpienia do Programu w ramach rejestracji w Placówce 5.10.15. – pobranie Karty Klubu 5.10.15. (opcjonalne w przypadku gdy osoba przystępująca do Programu posiada już Kartę Klubu 5.10.15.). W przypadku rejestracji online, osoba przystępująca do Programu otrzymuje mobilną (elektroniczną) Kartę Freebee.

3. W przypadku osoby, która jest Użytkownikiem, osoba ta może przystąpić do Programu poprzez:

a) wybór Programu na Platformie Lojalnościowej Freebee pod adresem www.freebee.pl, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie dodatkowych danych osobowych (o ile takie dane są konieczne do dokonania rejestracji w Programie);

b) w Placówkach 5.10.15. – zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy następnie przekazać pracownikowi Placówki 5.10.15.

4. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie osoba przystępująca do Programu staje się jego Uczestnikiem.

5. W przypadku wypełnienia i podpisania Formularza Zgłoszeniowego w Placówce 5.10.15. a następnie przekazania go pracownikowi Placówki 5.10.15., rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu nastąpi poprzez wprowadzenie danych osobowych osoby przystępującej do Programu do systemu na Platformie Lojalnościowej Freebee przez pracownika Placówki 5.10.15. w oparciu o dane oraz polecenie wskazane przez osobę przystępującą do Programu w Formularzu Zgłoszeniowym. Rejestracja wniosku w systemie nastąpi maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu przekazania pracownikowi Placówki 5.10.15. prawidłowo, czytelnie i kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z prawdą. Za datę przekazania uznaje się datę wpisaną przez osobę przystępującą do Programu na Formularzu Zgłoszeniowym.

6. Uczestnik, który posiada już mobilną (elektroniczną) Kartę Freebee może nieodpłatnie pobrać w Placówce 5.10.15. Kartę Klubu 5.10.15. Karta Klubu 5.10.15. może zostać wówczas zintegrowana z kontem Uczestnika na Platformie Lojalnościowej Freebee i Uczestnik może z niej skorzystać zamiast dotychczasowej Karty Freebee.

7. Karta Klubu 5.10.15. jest aktywna w momencie wydania jej wydania przez pracownika Placówki 5.10.15.

§ 5. Karty

1. Karty Klubu 5.10.15. wydawane są nieodpłatnie.

2. Dopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednej Karty Klubu 5.10.15. przypisanej do jednego konta, jak również jednoczesne posiadanie Karty Klubu 5.10.15. oraz Karty Freebee przypisanych do jednego konta.

3. Karta Klubu 5.10.15. może być wykorzystywana w związku z uczestnictwem w innych programach lojalnościowych Partnerów Freebee, w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee na odrębnych zasadach uczestnictwa w programach lojalnościowych Partnerów Freebee. Punkty uzyskane w ramach uczestnictwa w innych programach lojalnościowych Partnerów Freebee nie mogą być wykorzystywane w ramach Programu.

4. Karta Klubu 5.10.15. może być używana przez osobę każdorazowo okazującą Kartę Klubu 5.10.15. Karta Klubu 5.10.15. posiada numer identyfikacyjny, przypisany do konta danego Uczestnika.

5. Po zakończeniu Programu lub po rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Uczestnik może w dalszym ciągu korzystać z Karty Klubu 5.10.15. w celu uczestnictwa w innych programach lojalnościowych prowadzonych przez Partnerów Freebee w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee, na odrębnych zasadach.

§ 6. Rabaty

1. Warunkiem otrzymania Rabatów jest przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika.

2. Rabat Startowy jest przyznawany Uczestnikowi, który przystąpi do Programu oraz dokona zakupu Produktów jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 30 zł (trzydzieści złotych) brutto. W przypadku Sklepu Internetowego do wartości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wliczają się koszty dostawy uiszczone przez Uczestnika. Wartość zakupionych Produktów uprawniająca do otrzymania Rabatu Startowego, o której mowa w pierwszym zdaniu obejmuje również zakup przecenionych Produktów oraz Produktów objętych bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej.

3. Rabat Startowy może zostać wykorzystany przy kolejnych zakupach w Placówce 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym.

4. Rabat Startowy może być wykorzystany wyłącznie do zakupu Produktów w ich regularnej cenie brutto. Rabat Startowy nie może zostać wykorzystany do zakupu Produktu, którego cena regularna brutto została obniżona tj. jeżeli Produkt został już objęty przeceną, promocją, obniżką, zniżką lub inną szczególną ofertą cenową lub produktową, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej. Rabat Startowy nie może zostać wykorzystany do obniżenia kosztów dostawy w Sklepie Internetowym.

5. W ramach jednej transakcji zakupu Produktów Uczestnik nie może wykorzystać jednocześnie Rabatu Startowego i Rabatów Kwotowych.

6. Rabaty Procentowe nie łączą się w ramach jednej transakcji z Rabatami Startowymi lub Rabatami Kwotowymi, chyba że regulamin przyznawania danego Rabatu Procentowego stanowi inaczej.

7. Niezależnie od liczby posiadanych Kart Klubu 5.10.15. lub Kart Freebee, każdy Uczestnik może otrzymać i wykorzystać Rabat Startowy tylko jednokrotnie.

8. Organizator może przyznać Uczestnikom kupony rabatowe, zniżki, prezenty i inne oferty specjalne w ramach Programu. Warunkiem przyznania Rabatów Procentowych, kuponów rabatowych, zniżek, prezentów i innych ofert specjalnych jest wyrażenie uprzedniej zgody przez Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym w drodze wiadomości sms) dotyczącej usług i produktów Partnera Technologicznego i Organizatora oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingu produktów i usług Organizatora. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne w celu przyznania Uczestnikowi Rabatu Procentowego. Uczestnik może przystąpić do Programu również nie wyrażając zgód, o których mowa powyżej.

9. Uczestnicy będą informowani cyklicznie o Rabatach Procentowych poprzez Platformę Lojalnościową, a w sytuacji, kiedy wyrazili na to zgodę – również drogą elektroniczną (e-mail lub SMS).

10. Szczegółowe zasady przyznawania i wykorzystania Rabatów Procentowych zostaną określone w odrębnych regulaminach.

§ 7. Zasady gromadzenia Punktów przez Uczestnika

1. Punkty mogę być gromadzone w ramach Programu, na zasadach określonych przez Organizatora poniżej, przez Uczestnika i Użytkownika, jak również inną osobę fizyczną, która nie ma statusu Uczestnika lub Użytkownika, ale posiada Kartę Klubu 5.10.15.

2. Warunkiem wymiany Punktów na Rabaty Kwotowe jest przystąpienie do Programu i posiadanie statusu Uczestnika.

3. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika lub Użytkownika.

4. Dopuszczalne jest łączenie Punktów w ramach Sald Punktowych przypisanych do tego samego konta Uczestnika lub Karty Freebee i Karty Klubu 5.10.15. przypisanej do tego samego konta Uczestnika. Warunkiem połączenia Sald Punktowych jest rejestracja Kart Klubu 5.10.15. (lub Karty Freebee) na jednym koncie na Platformie Lojalnościowej Freebee. Nie ma możliwości połączenia Sald Punktowych Kart 5.10.15. (lub Kart Freebee) przypisanych do dwóch odrębnych kont na Platformie Lojalnościowej Freebee.

5. Nie jest możliwe wykorzystywanie w ramach Programu punktów zebranych u Partnerów Freebee za pomocą Karty Freebee.

6. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe od momentu otrzymania (pobrania) Karty Klubu 5.10.15 lub Karty Freebee.

7. Punkty przyznane przez Organizatora w ramach Programu zapisywane będą na indywidualnym koncie Uczestnika (Użytkownika) na Platformie Lojalnościowej Freebee w ramach Salda Punktowego.

8. Punkty są przyznawane za zakup Produktów w Placówkach 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym, w tym również za zakup Produktów przecenionych lub objętych odrębną promocją (nieprzewidzianą w niniejszym Regulaminie), chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

9. Aktualny stan Salda Punktowego wyświetlany jest w ramach konta Uczestnika (Użytkownika) na Platformie Lojalnościowej Freebee.

10. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania zapłaty za Produkty gotówką, bankową kartą płatniczą lub inną metodą udostępnioną przez Organizatora z wyłączeniem bonów i voucherów.

11. Osoby prowadzące Placówki 5.10.15. (osoby kierujące Placówką) lub pracownicy (współpracownicy) Placówek 5.10.15. nie mogą zbierać Punktów w Placówkach 5.10.15. którymi kierują, w których pracują lub z którymi współpracują na podstawie umowy cywilnoprawnej.

12. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

13. Naliczenie Punktów w ramach indywidualnego Salda Punktowego wymaga:

a) w przypadku Placówek 5.10.15. – dokonania zakupu Produktów w Placówce 5.10.15. za minimum 10 (słownie: dziesięć) zł brutto (po odliczeniu wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości Rabatu Kwotowego przyznanego w związku z wykorzystaniem Punktów), okazania przez Uczestnika Karty Klubu 5.10.15. lub Karty Freebee (w tym mobilnej (elektronicznej) Karty Freebee) przed rozpoczęciem transakcji (tj. przed rozpoczęciem skanowania Produktów przez pracownika Placówki 5.10.15.) oraz zeskanowania Karty Klubu 5.10.15. lub Karty Freebee, przez personel Placówki 5.10.15. Okazanie Karty Klubu 5.10.15. lub Karty Freebee po dokonaniu zapłaty za Produkty nie uprawnia do naliczenia Punktów na Saldzie Punktowym.

b) w przypadku Sklepu Internetowego – dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym za minimum 10 (słownie: dziesięć) zł brutto (kwota obejmująca cenę Produktu, po odliczeniu wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości Rabatu Kwotowego przyznanego w związku z wykorzystaniem Punktów) oraz wpisania numeru Karty Klubu 5.10.15. lub Karty Freebee w wyznaczonym polu przed złożeniem zamówienia. Przesłanie numeru Karty Klubu 5.10.15. lub Karty Freebee po złożeniu zamówienia nie uprawnia do naliczenia Punktów na Saldzie Punktowym.

14. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każde 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto wydane w Placówce 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt.

15. W przypadku dokonania zwrotu lub wymiany pełnowartościowego (nieposiadającego wady) Produktu zakupionego w Placówce 5.10.15., w zakresie którego naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku zwrotu lub wymiany tylko części pełnowartościowych Produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie Salda Punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów nieobjętych wymianą lub zwrotem.

16. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika (Użytkownika) lub innego posiadacza Karty Klubu 5.10.15. będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość w Sklepie Internetowym, w zakresie której naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku odstąpienia w zakresie tylko części pełnowartościowych Produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie Salda Punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.

17. W przypadku złożenia reklamacji Produktów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie których naliczone zostały Punkty, Organizator uwzględniając reklamację nie dokonuje przeliczenia Salda Punktowego (tzn. Uczestnik (Użytkownik) lub inny posiadacz Karty Klubu 5.10.15. zachowa Punkty naliczone przy zakupie reklamowanych Produktów). Postanowienie to ma zastosowanie zarówno do Produktów zakupionych w Placówkach 5.10.15., jak i w Sklepie Internetowym.

18. Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto Produktów widniejącej na wystawionym przez personel Placówki 5.10.15. lub Sklepu Internetowego paragonie lub fakturze za zakup Produktów, co oznacza, że Punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości Rabatu Kwotowego przyznanego w związku z wykorzystaniem Punktów.

19. Naliczenie Punktów w ramach Salda Punktowego następuje w czasie rzeczywistym tj. najpóźniej w terminie 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym lub Placówce 5.10.15. stanowiącego podstawę do ich naliczenia, przy czym Punkty Naliczone stają się Punktami Aktywnymi po upływie pełnych 30 dni kalendarzowych od dokonania transakcji.

20. Punkty zebrane przez Uczestnika (Użytkownika) lub innego posiadacza Karty Klubu 5.10.15. mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach Programu, nie mogą być realizowane w ramach innych programów lojalnościowych prowadzonych przez Partnerów Freebee w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee.

21. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy. Na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, Uczestnikowi może zostać przyznana premia polegająca na naliczeniu dodatkowych Punktów. Organizator zastrzega, że premia może przysługiwać zgodnie z decyzją Organizatora w ramach zakupów Produktów dokonywanych w Placówkach 5.10.15. z wyłączeniem Sklepu Internetowego bądź wyłącznie w ramach Sklepu Internetowego, z wyłączeniem Placówek 5.10.15. Premia może dotyczyć zakupu tylko wybranych Produktów.

22. Każdy Uczestnik (Użytkownik) lub inny posiadacz Karty Klubu 5.10.15. ma przypisane tylko jedno Saldo Punktowe.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania tzw. Punktowych Akcji Specjalnych, w ramach których Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych Punktów, na przykład za zakup określonych Produktów lub dokonania zakupów w określonych godzinach.

24. Punkty tracą ważność po upływie 24 miesięcy od dnia naliczenia w ramach indywidualnego Salda Punktowego. Organizator może przedłużyć okres ważności Punktów. Upływ terminu ważności Punktów Aktywnych jest niezależny od upływu ważności Rabatu Kwotowego, o ile Rabat Kwotowy zostanie wygenerowany w okresie ważności Punktów Aktywnych.

§ 8. Zasady wymiany Punktów na Rabaty Kwotowe oraz zasady wykorzystywania Rabatów Kwotowych przez Uczestnika

1. Po zgromadzeniu przez Uczestnika 30 (słownie: trzydziestu) Punktów Aktywnych, Punkty Aktywne podlegają automatycznej wymianie na Rabat Kwotowy o wartości 30 zł. Rabat Kwotowy generowany jest nie wcześniej niż po 12 godzinach i nie później niż po 24 godzinach od momentu zgromadzenia przez Uczestnika 30 Punktów Aktywnych. Rabat Kwotowy przekazywany jest Uczestnikowi za pośrednictwem panelu Uczestnika na Platformie Lojalnościowej Freebee, w drodze wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w drodze wiadomości sms na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.

2. Rabat Kwotowy może zostać wykorzystany w przypadku zakupu Produktów o wartości nie mniejszej niż 31 (słownie: trzydzieści jeden) złotych (cena brutto Produktów, po odliczeniu wartości ewentualnych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen).

3. Uzyskanie przez Uczestnika Rabatu Kwotowego nie wpływa na możliwość dalszego zbierania Punktów.

4. Każdy Uczestnik może mieć przypisanych więcej niż jeden Rabatów Kwotowych, przy czym w ramach jednej transakcji można wykorzystać jedynie jeden Rabat Kwotowy. Uczestnik może wykorzystać kolejny Rabat Kwotowy w kolejnej transakcji po upływie 12 godzin od wykorzystania poprzedniego Rabatu Kwotowego.

5. W ramach Programu nie jest możliwa wymiana Punktów na Rabat Kwotowy o niższej lub wyższej wartości niż 30 złotych.

6. Wymiana Punktów na Rabat Kwotowy powoduje automatyczne obniżenie Salda Punktowego przypisanego do konta Uczestnika o liczbę Punktów przypisaną Rabatowi Kwotowemu. Punkty podlegające wymianie na Rabat Kwotowy są odejmowane od Salda Punktowego w kolejności od najdawniej naliczonych Punktów.

7. Rabat Kwotowy udzielany jest na zakup Produktów w ten sposób, że wartość brutto Produktów zostaje pomniejszona o wartość Rabatu Kwotowego wykorzystywanego przez Uczestnika przy danej transakcji zakupu Produktów. W ramach jednej transakcji możliwe jest skorzystanie tylko z jednego Rabatu Kwotowego. Przy zakupie kilku Produktów cena brutto poszczególnych Produktów zostaje pomniejszona proporcjonalnie.

8. Rabat Kwotowy nie pomniejsza kosztów dostawy Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.

9. Uczestnik, dokonując zakupu Produktów w Placówce 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym, ma prawo, a nie obowiązek, skorzystania z Rabatu Kwotowego.

10. Uczestnik chcąc skorzystać przy zakupie Produktów z Rabatu Kwotowego w Placówce 5.10.15. zobowiązany jest okazać Kartę Klubu 5.10.15. lub Kartę Freebee, oraz zgłosić zamiar skorzystania z Rabatu Kwotowego przed rozpoczęciem transakcji (tj. przed rozpoczęciem skanowania Produktów przez pracownika Placówki 5.10.15.). Okazanie Karty Klubu 5.10.15. lub Karty Freebee nie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika chęci skorzystania przy danej transakcji z Rabatu Kwotowego przyznanego Uczestnikowi.

11. Uczestnik chcąc skorzystać przy zakupie Produktów z Rabatu Kwotowego w Sklepie Internetowym powinien wpisać kod rabatowy (otrzymany od Organizatora w drodze wiadomości sms na numer podany w Formularzu Zgłoszeniowym lub w drodze wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym, a także dostępny w ramach konta Uczestnika na Platformie Lojalnościowej Freebee), w specjalnie oznaczonym polu podczas składania zamówienia (w koszyku) na stronie http://www.51015kids.eu/.

12. Każdy Rabat Kwotowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz. Po wykorzystaniu Rabatu Kwotowego Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail (o ile podał w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail) potwierdzającą wykorzystanie Rabatu Kwotowego.

13. Rabaty Kwotowe mogą być wykorzystane do obniżenia regularnych cen Produktów oraz cen przecenionych Produktów (tj. objętych sezonowymi wyprzedażami). Rabaty Kwotowe nie mogą zostać wykorzystane do obniżenia ceny Produktów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej.

14. Rabat Kwotowy ważny jest przez okres 60 dni (słownie: sześćdziesięciu dni), przy czym początkiem biegu terminu ważności Rabatu Kwotowego jest dzień jego wygenerowania.

15. Organizator powiadomi Uczestnika o zbliżającym się upływie terminu ważności Rabatu Kwotowego przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego.

16. Rabat Kwotowy nie podlega wymianie na gotówkę lub inny środek płatniczy.

§ 9. Zwrot, wymiana lub reklamacja Produktów, zakupionych z wykorzystaniem Rabatu Kwotowego lub Startowego

1. Produkty nabyte przez Uczestnika w Placówkach 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Rabatu Kwotowego są objęte rękojmią zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji w zakresie Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał z Rabatu Kwotowego, Organizator, uwzględniając żądanie obniżenia ceny reklamowanego Produktu bądź odstąpienia od umowy sprzedaży, dokonuje ponownego naliczenia Rabatu Kwotowego wykorzystanego przy zakupie reklamowanych Produktów.

2. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, w przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu lub wymiany pełnowartościowego (nieposiadającego wady) Produktu zakupionego w Placówce 5.10.15. z wykorzystaniem Rabatu Kwotowego, równowartość Rabatu Kwotowego nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy Rabat Kwotowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ramach Sklepu Internetowego, w ramach której Uczestnik dokonał zakupu Produktu z wykorzystaniem Rabatu Kwotowego, Organizator przywróci aktywny Rabat Kwotowy z przypisanym do Rabatu Kwotowego terminem ważności – o ile nie upłynął termin ważności Rabatu Kwotowego wykorzystanego do zakupu zwracanego Produktu.

4. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do Produktów zakupionych z wykorzystaniem Rabatu Startowego.

§ 10. Dodatkowe korzyści związane z uczestnictwem w Programie

1. Uczestnikowi w ramach Programu mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.

2. Żadne promocje, zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe, nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki, przeceny lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej, a także Regulaminu.

§ 11. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym

1. Program rozpoczyna się w dniu 5 grudnia 2014 roku.

2. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.

3. Z ważnych powodów (wskazanych enumeratywnie poniżej) uczestnictwo w Programie może zostać wypowiedziane Uczestnikowi przez Organizatora. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie uczestnictwa w Programie uznaje się istotne (rażące) naruszenie postanowień Regulaminu. Istotnym (rażącym) naruszeniem postanowień Regulaminu jest naruszenie § 3 ust. 5, ust. 11 i 12. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Uczestnik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora lub Partnera Technologicznego (według swojego wyboru).

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres rezygnacja51015@freebee.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub Partnera Technologicznego lub składając oświadczenie w jednej z Placówek 5.10.15.

5. W razie rezygnacji Uczestnika z Programu, Rabat Kwotowy lub Rabat Startowy uzyskany przez Uczestnika powinien zostać wykorzystany przed złożeniem rezygnacji.

6. Rezygnacja z członkostwa w Platformie Lojalnościowej Freebee jest równoznaczna z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie.

7. Rezygnacja z uczestnictwa jedynie w Programie nie oznacza rezygnacji z członkostwa w Platformie Lojalnościowej Freebee.

8. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu, po upływie okresu minimalnego tj. po dniu 5 grudnia 2016 r. z ważnego powodu rozumianego jako rozwiązanie umowy pomiędzy Partnerem Technologicznym a Organizatorem skutkujące techniczną niemożliwością prowadzenia Programu, naliczania Punktów i realizowania Rabatów. Organizator poinformuje Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms (o ile Uczestnik wskazał w Formularzu Zgłoszeniowym swój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego), a także wywieszając widoczną informację w Placówkach 5.10.15. oraz w Sklepie Internetowym.

9. W przypadku zakończenia Programu, Uczestnik będzie mógł wykorzystać (wymienić) Punkty w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu, nie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora.

§ 12. Utrata lub uszkodzenie Karty Klubu 5.10.15.

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Klubu 5.10.15. Uczestnik powinien zgłosić takie zdarzenie Partnerowi Technologicznemu (na adres e-mail program51015@freebee.pl lub pod numerem telefonu +48 725 101 140 lub na adres New Media Ventures sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa). W takim przypadku, Karta Klubu 5.10.15., której zgłoszenie dotyczy, zostanie zablokowana przez Partnera Technologicznego w terminie 24 h od zgłoszenia. Od tego momentu skorzystanie z Karty Klubu 5.10.15. lub Karty Freebee, której utracenie zostało zgłoszone nie będzie możliwe. Uczestnik może również dokonać zgłoszenia do Partnera Technologicznego za pośrednictwem Organizatora (na adres e-mail klub@51015kids.eu lub pod numerem telefonu +48 22 647 88 63) lub na adres KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa z dopiskiem „Klub 5.10.15.” – w takim przypadku Karta Klubu 5.10.15, której zgłoszenie dotyczy, zostanie zablokowana przez Partnera Technologicznego w terminie 2 dni roboczych od przekazania zgłoszenia do Partnera Technologicznego.

2. Uczestnik ma również możliwość samodzielnego zablokowania Karty Klubu 5.10.15. lub Karty Freebee poprzez usunięcie jej ze swojego konta na Platformie Lojalnościowej Freebee.

3. W przypadku zablokowania Karty Klubu 5.10.15. lub Karty Freebee dodanej do konta Platformy Lojalnościowej Freebee, Punkty zebrane przez Uczestnika nie przepadają, jednak w celu dalszego zebrania Punktów lub wymiany Punktów na Rabat Kwotowy konieczne jest przypisanie do konta Uczestnika nowej Karty Klubu 5.10.15 lub Karty Freebee.

4. W celu otrzymania nowej Karty Klubu 5.10.15., Uczestnik powinien zwrócić się do Partnera Technologicznego lub Organizatora. Uczestnik otrzyma wówczas w Placówce 5.10.15. nową Kartę Klubu 5.10.15. lub może kontynuować gromadzenie Punktów w Programie przy użyciu Karty Freebee. Nowa Karta Klubu 5.10.15. zostanie przypisana w terminie 10 dni roboczych do konta Uczestnika oraz do Salda Punktowego aktualnego na dzień i godzinę zgłoszenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Klubu 5.10.15.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Freebee, zasady postępowania określa Regulamin Platformy Lojalnościowej Freebee.

§ 13. Reklamacje

1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące realizacji Rabatów, sposobu gromadzenia Punktów oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie oznacza wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja może zostać złożona na adres e-mail: klub@51015kids.eu lub adres pocztowy Organizatora KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa z dopiskiem „Klub 5.10.15.”. Uczestnikowi przysługuje również prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Placówkach 5.10.15. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.

2. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee oraz w zakresie korzystania z Kart Klubu 5.10.15. lub Kart Freebee, mogą być zgłoszone do Partnera Technologicznego. Reklamacje mogą być zgłaszane do Partnera Technologicznego w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Reklamacja może zostać złożona na adres e-mail: program51015@freebee.pl lub adres pocztowy Partnera Technologicznego: New Media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa. Uczestnikowi przysługuje również prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Placówkach 5.10.15. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Partner Technologiczny.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji – drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.

5. Złożenie reklamacji na podstawie Regulaminu nie wyłącza możliwości złożenia reklamacji przez Uczestnika na podstawie Regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee w zakresie tam przewidzianym.

6. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

§ 14. Dane osobowe

1. NMV jest administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów dostarczania Platformy Lojalnościowej Freebee oraz aplikacji Freebee, w tym technicznej organizacji, prowadzenia i zarządzania programami lojalnościowymi na zlecenie swoich partnerów, jak również dla celu marketingu towarów i usług własnych, profilowania zachowań konsumenckich oraz w zakresie dobrowolnie udzielonej zgody – dla celu marketingu usług i produktów partnerów NMV.

2. Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji Programu lojalnościowego 5.10.15, w tym dla celów związanych z przyznawaniem, udzielaniem i realizacją Rabatów, jak również dla celów reklamacyjnych i kontaktowych oraz dla celu marketingu usług i produktów Organizatora oraz w zakresie dobrowolnie udzielonej zgody – dla celu marketingu usług i produktów partnerów Organizatora.

3. Mając na uwadze relacje umowne jakie łączą Organizatora i Partnera Technologicznego powierzyli oni sobie nawzajem dane osobowe do przetwarzania, na podstawie łączących ich umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe będą również powierzone do ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a, dostarczającej na rzecz NMV usługi hostingu.

4. Szczegółowe klauzule obowiązków informacyjnych każdy z administratorów podaje we własnym zakresie podczas pozyskiwania danych osobowych.

§ 15. Zmiany Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora lub Partnera Technologicznego;

b) konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

  • decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora lub Partnera Technologicznego organu administracji publicznej lub  orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora lub Partnera Technologicznego wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora lub Partnera Technologicznego.

c) zmiana sposobu prowadzenia Programu (w tym przyznawania Rabatów) lub korzystania z Kart Klubu 5.10.15. lub Kart Freebee w ramach Programu spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznym;

d) wprowadzenie w ramach Programu dodatkowych Rabatów (innych niż Rabaty określone w niniejszym Regulaminie);

e) połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub Partnera Technologicznego albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora lub Partnera Technologicznego wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).

2. Zmiany Regulaminu w żadnym wypadku nie będą pogarszać sytuacji Uczestników w porównaniu do dotychczasowych postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej Partner Technologiczny, na zlecenie Organizatora lub Organizator (według decyzji Organizatora), powiadomi Uczestników o zmianach, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Niezależnie, Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu przez ogłoszenie w Placówkach 5.10.15. i w Sklepie Internetowym.

4. Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik może dokonać drogą e-mailową na adres klub@51015kids.eu lub pocztą tradycyjną na adres: New media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, a także zgłaszając takie oświadczenie w Placówkach 5.10.15..

5. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej. Nie narusza to prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie i bez podawania powodów.

§ 16. Odpowiedzialność

Niezależnie od określonej odrębnie odpowiedzialności Partnera Technologicznego, Organizator ponosi odpowiedzialność w zakresie zasad i warunków prowadzenia Programu, odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji (w zakresie dotyczącym Organizatora) oraz za przyznawanie, udzielenie i realizację Rabatów.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w Placówkach 5.10.15., w siedzibie Organizatora, w siedzibie Partnera Technologicznego, jak również w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee pod adresem internetowym www.freebee.pl/51015

2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (04-993), przy ul. Bysławska 82, adres e-mail: biuro@51015kids.eu, numer telefonu +48 22 647 88 01, nr faxu +48 22 647 88 56.

3. Wszelka korespondencja dotycząca kwestii technologicznych lub technicznych związanych z Programem powinna być kierowana na adres: New Media Ventures Sp. z o.o. ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, bądź na adres e-mail: program51015@freebee.pl. Uczestnik może się również skontaktować z Partnerem Technologicznym telefonicznie pod numerem +48 725 101 140.

4. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

5. W razie sprzeczności Regulaminu i Regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee – zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między NMV, Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

 
BLOG

Mamo, Tato – wspieramy Cię aktywnie w codziennych wyzwaniach związanych z rodzicielstwem.

www.51015kids.eu/blog
OK

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.

5-10-15 facebook widget
Zapisz się na newsletter
x